Warunki handlowe Jake&James Accounting s.r.o.

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1 IDENTYFIKACJA KLIENTA

Klientem na potrzeby niniejszych Warunków jest osoba zainteresowana skorzystaniem z usług Usługodawcy określonych poniżej za pośrednictwem interfejsów internetowych jake-james.cz, jake-james.com, jake-james.pl oraz jake-james.de (zwana dalej „Klientem”). Klient będący osobą fizyczną oświadcza, że ​​nie działa jako konsument zgodnie z § 419 ustawy nr 89/2012 i że działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania zawodu.

1.2 IDENTYFIKACJA USŁUGODAWCY

Jake&James Accounting s.r.o.
Revoluční 763/15, 110 00 Praga 1
REGON: 02221977
Wpisana do Rejestru Handlowego przy Sądzie Miejskim w Pradze, dział C, nr akt 217061.
E-mail do kondaktu: info@jake-james.cz
(zwana dalej „Usługodawcą“).

1.3 PRZEDMIOT WARUNKÓW HANDLOWYCH

Niniejsze Warunki Handlowe regulują prawa i obowiązki wynikające z zamówienia usług wymienionych na stronach internetowych jake-james.cz, jake-james.com, jake-james.pl oraz jake-james.de, które Klient zamawia u Usługodawcy i których specyfikacja znajduje się przede wszystkim w treści wiadomości wysłanej przez formularz zapytania. Niniejsze Warunki Handlowe stanowią integralną część zamówienia. Postanowienia dotyczące bezpośrednio Zamówienia mają pierwszeństwo przed postanowieniami Warunków Handlowych.


2. ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

2.1. Na podstawie warunków określonych w Zamówieniu, Usługodawca wykona na rzecz Klienta żądane usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.2. Usługodawca zobowiązany jest postępować z profesjonalną starannością, należycie i terminowo zgodnie z instrukcjami podanymi przez Klienta w Zamówieniu. Usługodawca nie jest zobowiązany do wykonania dyspozycji Klienta, jeżeli byłoby to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, o czym Usługodawca poinformuje Klienta.

2.3. Klient nie może zmieniać lub w inny sposób modyfikować dokumentów przesłanych do Usługodawcy bez pisemnej zgody Usługodawcy.

2.4. Usługodawca może korzystać z usług osób trzecich, na co Klient wyraża wyraźną zgodę.

2.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za opóźnienia spowodowane podejmowaniem decysji rejestrowych, urzędów ds. działalności gospodarczej, notariuszy lub służb transportowych. To samo dotyczy opóźnień spowodowanych przez siłę wyższą.

2.6. Jeżeli czas realizacji usługi jest dłuższy niż 30 dni od dnia autoryzacji transakcji, po dokonaniu płatności kartą płatniczą, Usługodawca zobowiązany jest poinformować Klienta o terminie realizacji usługi. Całkowity czas realizacji usługi nie może przekroczyć 120 dni od daty autoryzacji transakcji.


3. OBOWIĄZKI KLIENTA

3.1. Zgodnie z dyspozycją Usługodawcy, Klient zobowiązany jest do zapłaty uzgodnionego wynagrodzenia za usługi związane z założeniem firmy, w tym wszystkich kosztów poniesionych przez Usługodawcę w związku ze świadczeniem usług, które zostaną uwzględnione w Zamówieniu (zwane dalej „Wynagrodzeniem”).

3.2. Klient zobowiązany jest do zapłaty Usługodawcy Wynagrodzenia w terminie 5 (słownie: pięciu) dni roboczych po wysłaniu Zamówienia. Jeżeli kwota nie zostanie zapłacona w tym terminie zgodnie z dyspozycją Usługodawcy, Usługodawca odstępuje od umowy z Klientem zawartej na stronie internetowej z wykorzystaniem Zamówienia, chyba że Usługodawca i Klient uzgodnią inaczej na piśmie.

Klient przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca nie jest zobowiązany do świadczenia usług na rzecz Klienta do czasu zapłaty Wynagrodzenia.

3.3. Klient zobowiązany jest do niezwłocznej współpracy z Usługodawcą oraz innymi osobami, które będą świadczyć usługi na rzecz Klienta.

Jeżeli Klient nie wywiąże się z tego obowiązku i w związku z tym nie będzie możliwe świadczenie usługi, Klient jest zobowiązany do zapłaty Usługodawcy kary umownej w wysokości zapłaconego Wynagrodzenia, które Usługodawca jest uprawniony do potrącenia z wpłaconej kwoty Wynagrodzenia.

3.4. Osoba działająca w imieniu osoby prawnej Klienta niniejszym wyraźnie potwierdza, że ​​jest osobą upoważnioną do działania w imieniu osoby prawnej Klienta, a jednocześnie potwierdza, że wszystkie kontakty podane w trakcie negocjacji związanych ze świadczeniem usług są wiążące dla danej osoby prawnej Klienta.


4. METODA PŁATNOŚCI

4.1. Płatność za usługi może być dokonana przelewem, gotówką lub kartą płatniczą.

4.2. Płatność może zostać zrealizowana w koronach czeskich (CZK) lub w euro (EUR).


5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

5.1. Usługodawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy zawartej na podstawie Zamówienia w każdym czasie jednostronnie i bez podania przyczyn. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie niniejszego punktu, Usługodawca zwróci Klientowi zapłacone Wynagrodzenie lub jego część dotychczas zapłaconą przez Klienta na rzecz Usługodawcy. Kwota ta może zostać pomniejszona o koszty poniesione przez Usługodawcę.


6. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

6.1. Klient niezwłocznie poinformuje Usługodawcę o wszelkich zmianach adresu korespondencyjnego, a także innych danych do kontaktu, a zwłaszcza nazwy firmy, poczty elektronicznej i numeru telefonu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane tym, że Klient nie poinformował go o tych zmianach w odpowiednim czasie.

6.2. Klient udziela niniejszym wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych zgodnie ze Zgodą na przetwarzanie danych osobowych, która została przekazana Klientowi na spotkaniu osobistym lub przesłana drogą elektroniczną.

6.3. Wynagrodzenie uważa się za wypłacone w dniu jego zaksięgowania na rachunku Usługodawcy lub poprzez zapłatę gotówką podczas osobistego spotkania w lokalu Usługodawcy.

6.4. Klient przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszych Warunków Handlowych. Powiadomienie o zmianie warunków zostanie doręczone Klientowi na jego adres elektroniczny lub korespondencyjny podany w Zamówieniu. Klient ma prawo do pisemnego wypowiedzenia umowy w przypadku braku zgody na zmianę warunków handlowych w ciągu dwóch miesięcy od wysłania powiadomienia. Jeśli transakcje zgodnie z Zamówieniem zostały już rozpoczęte, usługi zostaną dokończone na dotychczasowych warunkach.

Niniejsze Warunki Handlowe wchodzą w życie i obowiązują od dnia 1 stycznia 2018 r.WŁAŚCIWE LICZBY DLA TWOJEJ FIRMY

11 500+Spółki założone i sprzedane
24 000+Siedziby zarejestrowane dla spółek
13Lata naszej historii

Wiadomości z naszego bloga