Państwo przygotowuje możliwość księgowania w innej walucie i nową definicję obrotu

Oprócz zmian podatkowych, pakiet konsolidacyjny przyniesie również innowacje w obszarze rachunkowości. Wpłyną one na definicję obrotu, rozliczanie w walutach obcych oraz opodatkowanie niezrealizowanych różnic kursowych. Przeczytaj, co rząd planuje od 2024 roku.

Zmiana definicji obrotu

Obrót netto był wcześniej obliczany jako suma wszystkich kont przychodów (6xx). Jednak do celów księgowych obrót netto będzie teraz obejmował tylko wpływy ze sprzedaży towarów i usług (tj. konta 601, 602 i 604). Nie będzie już obejmował innych / nadzwyczajnych dochodów ani różnic kursowych przychodów.

Zmiana ta zasadniczo wpłynie na obowiązek poddania sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta. Jednym z kryteriów obowiązkowego badania jest obrót netto, który w wielu przypadkach ulegnie znacznemu zmniejsz eniu na mocy nowego rozporządzenia.

Wobec braku przepisu przejściowego, obroty za 2023 r. należy obliczać według dotychczasowych zasad.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych w walucie obcej

Do tej pory wszystkie czeskie jednostki księgowe musiały prowadzić księgowość wyłącznie w koronach czeskich. Teraz będzie można rozliczać się także w innej, tzw. funkcjonalnej walucie - w euro, dolarach amerykańskich lub funtach brytyjskich (tylko te trzy będą dostępne).

Z koronami można się jednak pożegnać tylko wtedy, gdy nowa waluta jest jednocześnie walutą podstawowego otoczenia gospodarczego spółki (np. większość zakupów lub sprzedaży podmiotu odbywa się w EUR, USD lub GBP) - tylko w ten sposób można spełnić warunki.

Zasady zmiany waluty powinny wyglądać następująco:

  • Jeśli spełniasz warunek podstawowego środowiska gospodarczego, możesz zacząć używać waluty funkcjonalnej pierwszego dnia okresu rozliczeniowego - nie musisz nigdzie zgłaszać tej zmiany.
  • Przejście na inną walutę funkcjonalną lub powrót do korony jest możliwy tylko w przypadku zmiany pierwotnego otoczenia gospodarczego. Zmiana w późniejszym terminie wyłącznie na podstawie własnej decyzji nie będzie możliwa.
  • Należy zatem na bieżąco oceniać zgodność z warunkami po wprowadzeniu waluty funkcjonalnej.

Przejście na walutę funkcjonalną wiąże się również ze zmianą banku centralnego ustalającego kurs wymiany (np. w przypadku funta szterlinga istotny będzie Bank Anglii, a nie CNB).

A co z podatkami?

  • Do celów obliczenia podatku dochodowego stosowane będą wartości w walucie funkcjonalnej podmiotu. Dopiero przy wypełnianiu formularza zeznania podatkowego zostaną one przeliczone na korony czeskie po podanym kursie wymiany.
  • Ustawa o podatku od towarów i usług nie przewiduje jeszcze waluty funkcjonalnej, więc dla celów deklaracji VAT lub raportu kontrolnego wszystko będzie musiało zostać przeliczone na korony czeskie po odpowiednim kursie wymiany.

Brak opodatkowania niezrealizowanych różnic kursowych

Wśród planowanych nowości znajduje się również możliwość nieopodatkowania tzw. niezrealizowanych różnic kursowych. Choć w projekcie brakuje ich dokładnej definicji, uzasadnienie dotyczy aktualizacji wyceny należności i zobowiązań ujmowanych w walucie obcej w rachunkach zysków i strat.

Dotychczas takie różnice kursowe stanowiły część podstawy opodatkowania i mogły powodować znaczne wahania zobowiązania podatkowego. Gdyby zostały one wyeliminowane, podatnik mógłby uniknąć tych wahań, ponieważ niezrealizowane różnice kursowe byłyby odzwierciedlane w zysku lub stracie dopiero w momencie ich realizacji.

Byłby to wybór, a nie obowiązek. Skorzystanie z tej opcji będzie możliwe tylko po uprzednim powiadomieniu organów podatkowych, które musi nastąpić nie później niż do końca trzeciego miesiąca następującego po pierwszym dniu roku podatkowego (zakłada się powiadomienie listem ogólnym). Pozostałe warunki to brak postępowania upadłościowego lub brak likwidacji podatnika.

Wycofanie się z programu ponownie będzie dobrowolne (należy tu jednak wziąć pod uwagę stosunkowo długi okres dwóch dodatkowych okresów rozliczeniowych w stosunku do okresu zawiadomienia o zakończeniu programu) lub związane z bezpośrednio enumeratywnie wskazanymi faktami prawnymi (np. w przypadku przekształcenia podatnika program ulega automatycznemu zakończeniu).

Przechodząc na system nieopodatkowania niezrealizowanych różnic kursowych, należy prowadzić szczegółową i dokładną ewidencję wszystkich ruchów związanych z daną należnością lub zobowiązaniem, ponieważ konieczne będzie skorygowanie podstawy opodatkowania o wszystkie uprzednio wyłączone różnice kursowe w momencie zakończenia systemu (lub w momencie realizacji), niezależnie od tego, czy zostały one zrealizowane w roku zakończenia. Innymi słowy, wszystkie wcześniejsze zmiany w górę i w dół zostaną odzwierciedlone w podstawie opodatkowania w sposób jednorazowy w momencie zapłaty zobowiązania lub pobrania należności.

Jeśli pakiet konsolidacyjny zostanie zatwierdzony, można oczekiwać, że te konkretne środki zostaną przyjęte bez zmian.

Potrzebujesz pomocy z księgowością?

Przepisy księgowe i podatkowe często się zmieniają. Nie bądź zdany na siebie i skontaktuj się z ekspertami. Uważnie śledzimy wszelkie zmiany i jesteśmy do Twojej dyspozycji, niezależnie od tego, czy szukasz partnera księgowego, czy konsultacji.

Dane do kontaktu

Napisz do nas, a my
odezwiemy się do Ciebie w ciągu 24 godzin.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i stosuje się do niej zasady Google polityki prywatnościwarunków korzystania z usługi

Wiadomości z naszego bloga